Vejvedligeholdelse

Vejvedligeholdelse

Ulovlige skilte på Treskovvej

Ulovlige skilte på Treskovvej – Status på Grundejerforeningens dialog med Odder Kommune.

Informationerne starter fra bunden.


16. juni 2018 - 5:

Til Rude Strands Grundejerforening

Sagen er blevet drøftet med Østjyllands politi på møde den 18. juni 2018. Politiet kan ikke godkende skiltningen, der ikke følger gældende lovgivning. Grundejere der har opsat skiltningen har meddelt kommunen den 15. juni 2018 at skiltningen er fjernet.

Der vedlægges desuden mail til grundejere til orientering.

 Med venlig hilsen

Gitte Rasmussen

Ingeniør


23. maj 2018 - 4:

Kære Ove

Ved tilsyn den 22. maj konstaterede vi at skiltene er oppe igen.  

Såfremt skiltene ikke er fjernet af nogen, inden kommunens møde med Østjyllands Politi den 18. juni vil vi drøfte sagen på mødet. Grundejerforeningen og beboerne ved Treskovvej vil derefter få nærmere information.

 Med venlig hilsen

Gitte Rasmussen

Ingeniør


18. maj 2018 - 3:

Kære Gitte.

Tak for dit hurtige svar.

Vi er ikke bekendt med hvem den/de formastelige er. Vi kan dog se at “nogen” har nedlagt skiltene.

For at der ikke skal blive anarki i området, vil det nok være på sin plads at der skrives ud til området.

God weekend Ove Sørensen


18. maj 2018 - 2:

Kære Ove

Odder Kommune har ikke givet tilladelse til skiltningen. Alt færdselsregulerende skiltning skal godkendes af kommunen og politiet, § 57 stk. 1 i privatvejsloven.

Så skiltningen kan ikke håndhæves.

Kommunen kan ikke umiddelbart tage ud og fjerne skiltningen, vi skal først undersøge om vi kan lovliggøre forholdene. Dem der har sat skiltene op skal søge en tilladelse hos kommunen, der drøfter ansøgningen med politiet inden et afslag eller lovliggørelse gives. Privatvejslovens § 57 stk. 4 og § 99.

Er I bekendt med hvem vi skal kontakte på Treskovvej?

Såfremt I ikke er bekendt med dette, skal kommunen sende et brev ud til alle grundejerne langs Treskovvej, Sdr. Skovvej og Skovbrynet om at få forholdene bragt i orden.

Med venlig hilsen

Gitte Rasmussen

Ingeniør


18. maj 2018 - 1:

Kære Gitte.

Til rette vedkommende i Odder Kommune. 

Rude Strand Grundejerforening har konstateret at der er opsat skilte i begge indgange til Treskovvej, med teksten ” Kørsel kun til vejens beboere”. Det ser ud til at være uofficielle skilte, dog udført i god kvalitet.

Vi vil hermed spørge Odder Kommune, som vejmyndighed, om der er givet tilladelse til opsætning af omtalte skilte på Treskovvej og i bekræftende fald, hvorfor Grundejerforeningen, som ansvarlig for vedligeholdelse af området veje, ikke er blevet orienteret.

Vi går dog ud fra at opsætning af skiltene er foretaget af tredje part og forventer derfor at Odder Kommune får fjernet disse skilte asap.

Grundejerforeningen holder områdets private fællesveje i acceptabel og farbar stand og sikrer dermed, at vejene kan benyttes af alle, så trafikken spredes optimalt i området.

Vedlagt billeder fra Treskovvej.

Pbv. og venlig hilsen

Ove Sørensen Vejformand.

Forår 2018

Status på forårets vedligeholdelse fra Vejafdelingen.                       

19. maj 2018.

 

Bestyrelsen skovler (Håndarbejde).

 1. Veje med mange huller. Tommy opriver hullerne før Bestyrelsen skovler. Det er følgende veje, som har mange huller: Rude Hedevej – Violvej – Granvej – Hougaardsvej.
 2. Veje med få huller. Vi fylder hullerne op. Det er følgende veje, som har få huller: Østpassagen – Rudehusvej – Strandmarksvej – Lyngmarksvej U-stykket, (dog ikke mellemstykket ved Borgs nybygning) – Grindevej (ved Strandmarksvej) – Delfinvej – Strandbakkevej.
 3.  Lyngmarksvej, det inderste stykke (hjulspor) med småt stabilt grus, er ikke behandlet.
 4.  Lyngmarksvej, mellemstykket ved Borgs nybygning er ikke behandlet, vedligeholdes efteråret 2018.

 

Tommy (Maskinarbejde) lukker huller uden tilførsel af vejmaterialer.

 1. Som et forsøg på en vej med meget få huller fyldes huller ved oprivning uden der tilføres vejmateriale. Forsøget gøres på Vesterhedevej.

 

Tommy (Maskinarbejde) renoverer veje.

 1. Som et forsøg renoverer Tommy veje med mange huller ved at rive overfladen op med graderen, udlægge det nødvendige materiale, hvor der en ”sværm” af huller, lave en vejprofil og efterfølgende komprimeres overfladen. Forsøget gøres på Skovlunden – Strandbyvej – Treskovvej – Skovbrynet – Sdr. Skovvej – Vorbækvej. Vejstykke med Stigrus renoveres med Stigrus og vejstykker med Asfalt Granulat renoveres med Asfalt Granulat.

 

Tommy (Maskinarbejde) diverse opgaver 30. april – 2. maj).

 1. Sidevej på Sdr. Skovvej over for Treskovvej, der udlægges et nyt toplag med Stigrus.
 2. Granvej 1. sidevej TV fyldes med Stigrus.
 3. Første sidevej TV på Hougaardsvej, huller i Stigrus fyldes.
 4. Strandmarksvej fik et nyt toplag (Renovering) med Asfalt Granulat.

 

NCC renoverer Lyngbakkevej med Hyperit Rabatgrus uge 18 – uge 19.

 1. Vi afventer en arbejdsplan fra NCC, skulle komme først i uge 18.
 2. Kloakdæksler er identificeret og mærket op.
 3. 17. maj blev Lyngbakkevej renoveret med Hyperit Rabatgrus. Hele opgaven blev klaret på en dag. En mand i udlægger bilen løste opgaven, med en stor rendegraver og en tromle med vibrator, samt 154 tons Rabatgrus. Vejen blev revet op og rettet til, tromlet, Rabatgruset udlagt, tilrettet og derefter komprimeret. Sidevejene klares til efteråret.

 

Konklusion.

Min foreløbige konklusion er at Tommys maskinarbejde ser ud til at være en udmærket løsning, på veje som skal være med Stigrus - Knust Asfalt. Vi mangler dog at se hvad en længere varende regnperiode gør ved vejen.

Hyperit Rabatgrus løsningen må afvente til vi ser hvordan den udvikler sig over en længere periode

Med forårets arbejder har vi fået et varieret grundlag for en beslutning om den fremtidige vedligeholdelse. Renovering med Hyperit Rabatgrus – Stigrus – Knust Asfalt og Vejvedligeholdelse med Maskinarbejde – Håndarbejde.

Den endelige beslutning om hvordan Grundejerforeningen vil vedligeholde vejene fremover, kan sandsynligvis først tages i foråret 2019.

Det betyder at en eventuel regulering af vejbidraget måske ikke kan tages på førstkommende generalforsamling.

Ove Sørensen. Vejformand.