Status

Status

Seneste nyt er øverst.

Overflade Behandling (OB) af veje. –Status.


11/2 2018: Mail til grundejerne i Rude Strand Grundejerforening.

Afslag på ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. 3029 til fast belægning på en del af vejene i lokalplanens område.

Kære Grundejere

Rude Strand Grundejerforening sendte en mail til jer den 31. oktober 2017 vedrørende opstart af et OB Projekt, fast belægning på foreningens veje. Opgaven var initieret af deltagerne på årets Generalforsamling.

Odder Kommunes Miljø-, Teknik- og Klimaudvalg har den 16. januar afslået vores anmodning. Se vedhæftede dokument.

Grundejerforeningens Bestyrelse har behandlet Udvalgets afslag.

Vi har måttet konstatere, at uden den politiske opbakning i Odder Kommune er det ikke muligt på nuværende tidspunkt at realisere projektet.

Bestyrelsen har hermed lukket projektet ned.

Yderlige info vedr. OB Projektet, findes på Grunderejerforeningens hjemmeside.

http://www.rudestrandgrundejerforening.dk/

Bestyrelsen vil i forbindelse med Generalforsamlingen i juli fremlægge en plan for vejenes fremtidige vedligeholdelse/renovering under de nu givne forhold. 

Venlig hilsen pbv.

Ove Sørensen Vejformand


25/1 2018: Bestyrelsen har behandlet Odder Kommunes afslag og må konstatere at OB Projektet ikke kan realiseres på nuværende tidspunkt og derfor er lukket.


18/1 2018: Odder Kommunes Afslag på ansøgning om dispensation fra lokalplan nr. 3029 til fast belægning på en del af vejene i lokalplanens område

Kære Ove Sørensen.

Du har den 29. september 2017 på vegne af Rude Strand Grundejerforening ansøgt om dispensation fra § 5.4 i lokalplan nr. 3029 til at etablere fast belægning af asfaltfri bitumen på en del af de interne veje i det sommerhusområde, lokalplanen omfatter.

Dispensationsansøgningen begrundes med ønsket om at imødegå støvgener og huller, som hurtigt opstår igen og igen, få reduceret vedligeholdelsesarbejdet fremover og at kunne fremtidssikre vejene - også i Forhold til øgningen i helårsanvendelsen sommerhusområdet.

Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget besluttede på sit møde den 16. januar 2018 at afslå anmodningen om dispensation, idet udvalget lagde vægt på, at områdets karakter af sommerhusområde forblev uændret.

Grundlaget for udvalgets afgørelse – dagsorden og bilag – kan ses på Kommunens hjemmeside www.odder.dk under fanen Politik / Dagsordner & referater / Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget / Dagsorden 16-01- 2018 under pkt. 8.

Afgørelsen kan påklages til planklagenævnet, og en klagevejledning er Derfor vedlagt afgørelsen.

Med venlig hilsen på vegne af Miljø-, Teknik- og Klimaudvalget.


29/11 2017: Vi spørger Forvaltningen om vores ansøgning nu er klar til mødet i Miljø- eller Teknikudvalget den 5. december og i givet fald hvornår vi har et resultat af deres behandling. 

Som jeg tidligere skrev, måtte I ikke forvente en afgørelse inden jul, og forvaltningen vurderer, at det er det nye politiske udvalg, som skal have mulighed for at tage stilling til sagen, da lignende ansøgninger tidligere har givet anledning til offentlig interesse/debat. 

Derfor forventes jeres dispensationsansøgning forelagt på Miljø- og Teknikudvalgsmødet første gang den 16. januar 2018. Hvis Miljø- og Teknikudvalget vil dette, skal der foretages en lovpligtig naboorientering i mindst 14 dage. 

Hvis der indkommer væsentlige indsigelser imod dispensationen, vil Miljø- og Teknikudvalget skulle forelægges dispensationsansøgningen igen sammen med høringssvarene. Dette vil kunne ske på Miljøudvalgsmødet den 27. februar 2018, hvor udvalget vil kunne træffe endelig afgørelse vedrørende dispensationen.


6/11 2017: Vi svarer på Kommunen: Du har forstået vores kortbilag helt korrekt. Det er for øvrigt en meget flot udgave du har lavet.

Mht. til vores løsning er du på afveje. Det er en asfalt fri løsning, som vi vil lave.

Overflade Behandling foretages ved at den eksisterende overflade på vejen (hos os er det asfaltgranulat eller stigrus) afrettes, herefter ud sprøjtes et klæbemiddel emulsion, som er et miljøvenligt vandbaseret Bitumen og til slut udlægges det valgte stenmateriale, skærver, som komprimeres.

Ved at vælge det rigtige stenmateriale bibeholder vi sommerhus præget på vores veje.

Det er netop den sandwich belægning, som du foreslår i din mail. Jeg har talt med kommuneingeniøren og hun er enig i metoden.

Jeg vedlægger et link til NCC. Andre leverandører bruger tilsvarende metoder i OB (Sandwich) til klæbning på grus underlag.

Jeg håber at ovennævnte har fjernet jeres opfattelser om at vi bruger asfalt i vores tiltag om at få en fast overflade på sommerhusvejene.

https://www.ncc.dk/globalassets/produktblade/produktbeskrivelse-for-bindemiddel/1790-2002_product_sheet_neomex.pdf


3/11 2017: Odder Kommune kommenterer vores løsning og kommer med et forslag. Det kortbilag, du medsendte jeres dispensationsansøgning kunne muligvis misforstås. Vil du venligst kigge på det kort, jeg har vedlagt her, og be- eller afkræfte, at jeg har forstået jeres kortbilag rigtigt – altså, at det er de strækninger, jeg har markeret med en orange marker, hvor I ønsker at ændre belægningen.

Mine kolleger har gjort mig opmærksom på, at byrådet tidligere har afslået en lignende dispensationsansøgning, hvor der indgik asfalt vejen og at det også har dengang også været væsentligt for at der blev givet afslag, at sommerhusområdet skulle bevarede sit sommerhuspræg (grusveje).

Jeg tror derfor, at I har den bedste mulighed for opnå dispensationen, hvis I anmoder om en asfaltfri løsning, som mest mulig ligner en grus/ral-belægning – som f.eks. vist på billedet herunder.

Vores vejingeniør har gjort opmærksom på, at der findes en OB belægning uden asfaltunderlag – en sandwich OB J

Der er underlaget ikke asfalt men et grovkornet stenmateriale, her udlægges bindemiddel (bitumen) og ovenpå finkornet stenmateriale (her er ønsket vist skærver). Tjek evt. dette link:

http://dob.dk/project/toemmergaarden-almenbolig/


31/10 2017: Vi sender en mail til grundejerne om at projektet OB er startet op. Bestyrelsen for Rude Strand Grundejerforening har igangsat projektet – Overflade Behandling (OB) af foreningens veje, som følge af grundejernes opfordringer, senest på foreningens generalforsamling i juli 2017.

Vi vil med denne mail gøre opmærksom på det igangsatte projekt, hvor vi beskriver udgangspunktet for projektet, kommunikationen med Odder Kommune, køreplanen for forløbet og den aktuelle status.

På foreningens hjemmeside, www.rudestrandgrundejerforening.dk, er der oprettet en fane OB Projekt med underfaner, hvor vi lægger alle relevante informationer ind omkring dette projekt. Der er flg. underfaner – Beskrivelse, Køreplan, Ansøgning, Status, Grundejerne.

For at få det maksimale informations niveau i projektet, vil vi indbyde alle grundejere til at tage aktivt del i processen. Vi vil opfordre jer til at sende kommentarer, spørgsmål, input og bekymringer til foreningens mail. rudestrandgrundejerforening@mail.com. Vi vil registrere alle mails og løbende opdatere hjemmesiden, anonymiseret, med jeres kommentarer, under fanen – Grundejerne.

Vores mål er at kunne fremlægge et beslutningsoplæg til generalforsamlingens behandling i juli 2018.

Denne information er opsat i foreningens informationsstander. Da vi ikke har direkte kontakt til alle grundejere, vi har pt. 300 mail adresser, vil vi også opfordre jer til at informere jeres nabo om det igangsatte projekt.

Med venlig hilsen

Ove Sørensen Projektleder/Vejformand.


30/10 2017: Odder Kommune kvitterer for de ønskede informationer. Der kvitteres hermed for modtagelse af jeres anmodning om dispensation til ændret belægning på en del af vejene i jeres sommerhusområde vedlagt relevante bilag og links.

Links virker, når man kopierer dem, og sætter dem ind i søgefeltet.

Behandlingen af jeres dispensationsansøgning forudsætter både en lovpligtig naboorientering (høring af alle i det berørte område) på mindst 14 dage og 1 eller muligvis endda 2 behandlinger i Miljø- eller Teknikudvalget, alt efter, hvor mange og hvilke høringssvar, kommunen får under naboorienteringen.

I må derfor ikke forvente en endelig afgørelse inden jul.


27/10 2017: Vi fremsender de ønskede informationer til ansøgningen, beskrivelse og køreplan for projektet til Odder Kommune. Hermed fremsendes de ønskede informationer vedr. vores ansøgning af 29.september 2017, om hvilke veje, som der ønskes dispensation til. Principielt er det bestyrelsens opfattelse, at alle veje burde overfladebehandles mht. til helhedsindtrykket af vores område. Men da variationen af vejnettet med stikveje, hulveje, veje med hjulspor og ikke mindst den samlede økonomi gør, at vi mener, at det fremsendte forslag vil dække vores nuværende behov. Til forvaltningens behandling fremsender vi vores projektbeskrivelse og den nuværende køreplan for projektet.

Vi er til rådighed for yderligere information om det ansøgte. PBV.

Ove Sørensen

Projektleder/Vejformand

Vedlagt:

  • Kortbilag 1 - med veje som ønskes OB – 19. oktober 2017.
  • Projektbeskrivelse – Ny vejbelægning på områdets veje – 9. september 2017.
  • Køreplan for projektet - 9. oktober 2017.


16/10 2017: Bestyrelsen behandler kommunens ønsker om yderlige informationer.


4/10 2017: Telefonisk anmoder vi om en kopi af kortbilag 1. Ifølge telefonisk aftale af dags dato fremsender jeg det ønske kortbilag. Forvaltningen kan tidligst forlægge dispensationsansøgningen for Miljø- og Teknikudvalget på udvalgsmødet den 5. december. Hvis udvalget er positiv indstillet, skal der gennemføres en naboorientering på 14 dage, før kommunen må træffe afgørelse i sagen.


3/10 2017: Odder Kommune ønsker yderlige informationer. Vi har til sagsbehandlingen brug for at vide mere præcist, hvilke konkrete vejstrækninger dispensationen søges til. I bedes derfor fremsende en markering af de konkrete vejstrækninger på lokalplanens kortbilag 1, af hvor I ønsker dispensation til at etablere fast belægning.


29/9 2017: Ansøgning om en dispensation fra lokalplan 3029 sendes til Odder Kommune.

September 2017: Bestyrelsen formulerer og godkender projektet.