Vedtægter

Vedtægter

VEDTÆGTER

for

RUDE STRAND GRUNDEJERFORENING


§1 Navn:
Foreningens navn er: RUDE STRAND GRUNDEJERFORENING.


§2 Formål:
Foreningens formål er:
a)  At forestå vedligeholdelsen af de i foreningens område værende private fællesveje - med undtagelse af Rythiavang, Rude Skovvej og Samsøvej  -  iht. Odder Kommunes beslutning af 12. februar 1998 samt
b)  At varetage medlemmernes fælles interesser i øvrigt efter de retningslinjer, som kommer til udtryk på de årlige generalforsamlinger.


§3 Medlemmer:
Enhver hus- og/eller grundejer ved Rude og Saksild Strand kan optages som medlem af foreningen.


§4 Ikke-medlemmer:
De grundejere i området, som har adgang til de i forannævnte §2a nævnte veje, men som ikke tillige er medlemmer af grundejerforeningen, hæfter sammen med foreningensmedlemmer for driften og vedligeholdelsen af vejene iht. Odder Kommunes forannævnte beslutning af 12. februar 1998.
I overensstemmelse hermed er samtlige grundejere med adgang til de i §2a nævnte veje forpligtede til at betale det af generalforsamlingen fastsatte årlige bidrag til vedligeholdelse af vejene i overensstemmelse med det nedenfor anførte. 


§5 De private fællesveje:
De i §2a nævnte veje er private fællesveje, som foreningen er forpligtet til at holde i acceptabel og farbar stand.
De enkelte grundejere er forpligtede til at retablere vejen/vejene i det omfang denne/disse måtte blive opkørt eller på anden måde bragt i dårlig stand på grund af byggearbejder eller lignende på vedkommendes grund, også selv om beskadigelsen er forvoldt af 3. mand.


§6 Medlemskontingent/vejvedligeholdelsesbidrag:
Der betales separat medlemskontingent og vejvedligeholdelsesbidrag iht. nedennævnte retningslinjer:

a)     Foreningens medlemmer betaler et medlemskontingent, hvis størrelse hvert år fastsættes af generalforsamlingen.

Medlemskontingentet, der opkræves af kassereren, forfalder til betaling d. 1. april og skal være betalt senest d. 30.april. Det årlige bidrag til vejvedligeholdelsen fastsættes på generalforsamlingen, idet samtlige tilstedeværende hus- og/eller grundejere er berettigede til at deltage i afstemningen om dette punkt.

b)    Vejvedligeholdelsesbidraget, der opkræves af grundejerforeningens kasserer, forfalder til betaling d. 1. april og skal være betalt senest d. 30.april.
Er vejvedligeholdelsesbidraget ikke betalt senest d. 30.april, tilsendes vedkommende bidragspligtige grundejer en skriftlig påmindelse med bemærkning om, at det skyldige bidrag med tillæg af det af generalforsamlingens fastsatte rykkergebyr skal være betalt inden 14 dage efter modtagelsen af påmindelsesskrivelsen.
Såfremt vejvedligeholdelsesbidrag og rykkergebyr herefter ikke betales inden udløbet af forannævnte 14 dages frist, er bestyrelsen berettiget til at overgive fordringen til retslig inkasso.
Er en grundejer i restance med betaling af vejvedligeholdelsesbidrag har vedkommende ikke stemmeret på generalforsamlingen. 


§7 Bestyrelsen:
Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen.

Af bestyrelsen afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer hvert år.


§8 Bestyrelsens forretningsorden:
Bestyrelsen varetager foreningens anliggender i det omfang, vedtægterne ikke henlægger disse til anden myndighed.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand, næstformand, kasserer, sekretær og vejformand.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer deriblandt formanden eller næstformanden er tilstede. Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden eller tre bestyrelsesmedlemmer ønsker dette.
Alle beslutninger på bestyrelsens møder træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslaggivende, og har formanden ved stemmelighed ikke deltaget i afstemningen, er vedkommende forslag bortfaldet.
Formanden, eller ved formandens forfald, næstformanden leder bestyrelsens møder.
Sekretæren udarbejder referat vedrørende samtlige bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.
Kassereren fører foreningens bogholderi og udarbejder regnskab, der senest en måned før den ordinære generalforsamling skal tilstilles revisorerne.
I øvrigt fastlægger bestyrelsen selv sin forretningsorden.


§9 Generalforsamling:
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i juli måned. Det tilstræbes dog, at afholde generalforsamlingen i den 3. eller 4. weekend i juli.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest den 1. juni, således at forslaget/forslagene kan omtales i indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Aflæggelse af revideret regnskab, dels vedrørende ”vejvedligeholdelsesafdelingen”, dels vedrørende selve hus- og grundejerforeningen.
  4. Indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af medlemskontingent, vejvedligeholdelsesbidrag og gebyr iht. Vedtægternes §6b for det kommende år.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, der vælges for et år ad gangen.
  8. Valg af 2 revisorer, der vælges for et år ad gangen.
  9. Valg af 1 revisorsuppleant, der vælges for et år ad gangen.
  10. Eventuelt.


Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages forudgående varsel ved meddelelse dels på foreningens hjemmeside www.rudestrandgrundejerforening.dk dels i foreningens”udhængsskab” ved miljøstationen Kystvejen 95.                
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen måtte bestemme det, eller når mindst 50 medlemmer overfor bestyrelsen måtte fremsætte skriftlig anmodning herom, ledsaget af forslag til dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest to måneder efter bestyrelsens modtagelse af forannævnte skriftlige anmodning.
Ekstraordinære  generalforsamlinger indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.
Alle beslutninger på generalforsamlinger træffes med almindeligt stemmeflertal, idet der kan afgives én stemme pr. betalt medlemskontingent/vejbidrag. Afstemninger skal ske skriftligt, såfremt det kræves af mindst  5 af de tilstedeværende medlemmer/grundejere.
Stemmeafgivning kan ske iht. skriftlig fuldmagt under forudsætning af, at denne/disse inden generalforsamlingens begyndelse er afleveret til bestyrelsen. Ingen kan dog afgive mere end 2 stemmer foruden egen stemme.


§10 Vedtægtsændringer:
Vedtægtsændringer kræver tiltrædelse fra mindst ¾ af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer/vejbidragspligtige.


§11 Regnskabsår
Foreningens/vejvedligeholdelsesafdelingens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december


§12 Tegningsregel:
Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse.


§13 Foreningens ophør:
Foreningen kan kun ophæves, såfremt det besluttes på en generalforsamling med samme majoritet som kræves til vedtægtsændringer.
I tilfælde af foreningens opløsning skal dennes eventuelle formue, iht. nærmere beslutning på generalforsamlingen, anvendes til formål, som fremmer hus- og grundejernes interesser i området.

 

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 17. juli 2011 og ændret på ordinær generalforsamling den 26. juli 2015.


 

______________________________

Niels-Ulrik Bugge, Formand  

    

______________________________

Erik Hedegaard, Næstformand   

   

______________________________

Ove Sørensen, Vejformand


______________________________

Vagn Christensen, Kasserer    

  

______________________________

Lene Kjærsgaard, sekretær